Steun Stichting Nooitgedagt IJlst

Steun Stichting Nooitgedagt IJlst

Schenken aan Stichting Nooitgedagt IJlst,

Sinds de geefwet in 2012 is gewijzigd is een schenking door particulier of bedrijf fiscaal aantrekkelijker mits de ontvanger van de gift een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie bezit. Voor particulieren telt uw gift mee voor 125% bij de giftenaftrek op uw inkomsten belasting. Bij bedrijven telt deze mee voor 150%. Deze regeling geldt in ieder geval tot 2017. Op de internetsite van ANBI vindt u alle informatie over fiscaal vriendelijk schenken. (www.ANBI.nl)

Gegevens ANBI Stichting;  Museum Nooitgedagt IJlst

fiscaal nummer (RSIN): 815377 368  ANBI dossiernummer: 41262 (registernr. ANBI culturele Instelling)

 

adresgegevens

Stichting Nooitgedagt IJlst

Eegracht 11   8651EG   IJlst

telefoon 0515 532167

 

Bestuur

Anna Maria Merkies (voorzitter)

Edsko Hekman (secretaris)

Jan Johannes Toornstra (penningmeester)

Anna Nooitgedagt-Hettema

Jan Koenraad van der Woude

Jelle Hoogland

Petrus Johannes Maria Hoogeveen

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers genieten als zodanig geen geldelijke voordelen uit de kas van de Stichting.

 

Doelstelling (statuten artikel 2)

De Stichting heeft ten doel: het verbreiden van de kennis van voorheen te IJlst gevestigde Koninklijke Fabrieken J.Nooitgedagt & Zn. (hierna te noemen: “Nooitgedagt IJlst” op een voor het publiek actieve wijze  en daartoe het verzamelen, verkrijgen en instand houden van door Nooitgedagt IJlst geproduceerde producten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan (september 2013)

Het beleid is er opgericht de kennis van voorheen De Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn. en al zijn producten te verbreiden en levend te houden, om zo de geschiedenis van het familiebedrijf Nooitgedagt te behouden en voor het nageslacht te bewaren.

SNIJ wil dit doen door het verwerven van de producten, het vergaren van de kennis van de productie en het gebruik van de producten, de toepassing van de producten, en het tentoonstellen van de producten SNIJ wil zo Nooitgedagt en zijn producten voor een breed publiek toegankelijk maken en houden voor nu en in de toekomst.

Strategische doelstelling daarbij is te komen tot een exploitabel museum. Als daarvoor strategische samenwerking of integratie met andere instellingen in IJlst met een gelijkluidende doelstelling wenselijk of nodig is, zal dit worden toegejuicht.

Daarbij zal de doelstelling van SNIJ dienen te worden veiliggesteld.

SNIJ streeft ernaar om binnen vijf jaar de status van geregistreerd museum te behalen.

Het bestuur van Stichting Nooitgedagt IJlst

Verslag van activiteiten en financieel verslag 2013

 

Internetadres ANBI: www.ANBI.nl

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.